ERP dla wypożyczalni - Program do zarządzania majątkiem trwałym i wypożyczalnym

Program zarządzający środkami trwałymi i wyposażeniem

ewidencja wyposażenia i środków trwałych, moduł wypożyczalnia,
dekretacja

Majątek
Środki trwałe, wyposażenie, narzędziownia
Obszar Majątek służy do ewidencji ilościowo – wartościowej składników
majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonanych
na składnikach tego majątku. Podstawowymi funkcjami, które oferuje
system są:
– przechowywanie informacji o składnikach majątku,
– dokonywanie operacji na składnikach majątku,
– generowanie planów amortyzacji,
– klasyfikowanie środków trwałych,
– inwentaryzacji i rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych,
– ewidencjonowanie wydań i zwrotów.

Program ERP dla wypożyczalni

Wypożyczalnia
Zarządzanie procesem wypożyczenia majątku
Obszar do obsługi wypożyczalni bazuje na kartach majątku sBiznes i umoż
liwia obsługę wypożyczeń, rozliczania, generowania umów, protokołów
uszkodzeń oraz poboru kaucji. Dzięki współpracy z pozostałymi modułami
sBiznes, jest możliwa pełna obsługa procesu obsługi transakcji łącznie
z generowaniem dokumentów sprzedaży.

System zarządzania flotą pojazdów

Gospodarka pojazdami
Ewidencja pojazdów, karty drogowe
Moduł służy do zarządzania pracą floty pojazdów, obsługi kart drogowych
oraz rozliczenia paliw. Ewidencja czasu pracy kierowców została dostosowa
na do najnowszych wymogów. Ewidencja pojazdów zapewnia kontrolę
nad terminami przeglądów technicznych, przydzielonym wyposażeniu
oraz obowiązkach serwisowych (np. wymiany oleju, serwis podzespołów
i inne…)

ERP dla wypożyczalni