sBiznes
nowy wymiar
w drodze do sukcesu
Zyskaj nowe możliwości:
 • pełna integracja wszystkich elementów,
 • nowoczesny i prosty interfejs,
 • bezpieczeństwo kluczowych danych,
 • skalowalność rozwiązania.
sBiznes
wspomaga zarządzanie i ułatwia prowadzenie biznesu
Wspiera obszary:
 • obrót towarowy i zamówienia,
 • księgowość oraz kadry i płace,
 • majątek trwały, transport,
 • oraz wiele innych, (sprawdz jakie)
sBiznes
innowacyjny, przejrzysty,
intuicyjny i prosty
Zawiera elementy do:
 • wspomagania pracy, obsługi,
 • zarządzania, nadzoru i kontroli
 • oraz rozliczeń finansowych
 • mikro, małych i średnich firm.
sBiznes
funkcjonalny,
elastyczny i bezpieczny
Sprawdza się w:
 • firmach, instytucjach i biurach rachunkowych,
 • obiektach sportowych i rekreacyjnych,
 • wypożyczalniach, sklepach i restauracjach
 • oraz w obiektach z kontrolą i nadzorem dostępu.
sBiznes
dołącz do grona
zadowolonych klientów
Oferujemy:

Obszar umożliwia generowanie wszelkich dokumentów sprzedaży wraz z raportowaniem wyników. W prosty sposób można utworzyć również faktury walutowe, obcojęzyczne, korekty, duplikaty, inne niezbędne dokumenty. Wykorzystanie technologii „Przeciągnij i Upuść” pozwala w łatwy sposób przenosić pozycje pomiędzy wybranymi dokumentami. Można m.in. stworzyć fakturę z wybranych paragonów. Przy generowaniu dokumentu sprzedaży jest do dyspozycji kalkulator pomocny przy wyliczaniu marży lub zysku dla danej pozycji.

Podobnie jak dokumenty sprzedaży tworzone są faktury zakupowe, w tym również w walutach obcych. W parametrach określane są maski i powiązania pomiędzy dokumentami. Można automatycznie wygenerować fakturę np. z zamówień do dostawców. Funkcjonalność systemu pozwala na pełne rozliczanie towarów złożonych (funkcjonalność ta może być przydatna przy rozliczaniu produkcji), jak i na przypisanie każdego dokumentu zakupu do Rejestru Sekretariatu (pisma przychodzące).

Dokumenty mogą być generowane automatycznie lub ręcznie w powiązaniu z innymi dokumentami. Można definiować dowolny rodzaj dokumentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty magazynowe automatycznie aktualizują stany towarów, wyrobów lub materiałów. Partie towarów na magazynach tworzone na podstawie ceny zakupu a obsługa magazynu odbywa się metodą FIFO. W prosty sposób można wykonać inwentaryzację stanów na magazynach.

Obszar funkcjonalny przeznaczony do tworzenia zamówień. Wspiera procesy związane z generowaniem zamówień zarówno dla odbiorców jak i dostawców. Możliwa jest weryfikacja dostępności towarów dla danego zamówienia oraz można wstępnie rezerwować towary pod realizację zamówienia. Funkcjonalność systemu pozwala na zdefiniowanie typów dokumentów zamówień, określenia rodzaju dokumentu, ustalenia maski do dokumentów, określenie czy wymagana jest rezerwacja oraz przypisywanie wcześniej zdefiniowanych wydruków. System umożliwia eksportowanie dokumentów do pliku różnych formatów np.: PDF, Word, Excel, TXT, HTML. Na podstawie zamówienia istnieje także możliwość generowania dokumentów magazynowych na potrzeby materiałowe, zgodnie ze zdefiniowanymi składnikami pochodzącymi z pozycji zamówień będących kompletem. Proces pobierania materiałów może odbywać się wielokrotnie poprzez wskazanie faktycznej ilości uruchamianej produkcji, a w końcowym etapie w powiązaniu z dokumentami kompletacji na przyjęcie wyrobów gotowych.
Ofertowanie to często kluczowy etap w procesie sprzedaży. Ta część systemu pozwala na tworzenie ofert dla odbiorców. Program sBiznes wpełni wspiera ten etap przez możliwość przygotowania oferty z możliwością dokładnego opisania specyfiki oferowanego asortymentu. Istnieje możliwość określenia zysku dla pozycji z oferty.

Moduł Transakcje służy do zarządzania obiektami zamkniętymi takimi jak obiekty sportowe, bary czy restauracje. Oferuje wiele konfigurowalnych funkcji, co przekłada się na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Zapewnia kompleksowe rozwiązania związane z całym procesem obsługi transakcji począwszy od wyboru taryf wejściowych, wyboru szafek, kontroli obłożenia miejsc na danym obiekcie, a skończywszy na obsłudze wyjścia z rozliczeniem transakcji. Moduł oferuję również obsługę kart klientów jak i zarządzanie zmianami pracowników, a także rozliczaniem ich czasu pracy. Obszar ten także umożliwia rezerwację powiązaną z transakcjami wejściowymi. System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, wagami i czytnikami kreskowymi. Do każdej z wymienionej funkcjonalności możemy stosować raporty wydruków czy zestawienia.

Moduł Sklep zapewnia współpracę ze sklepem internetowym. Jako podstawowa platforma wykorzystywana jest platforma Shoper®. Funkcjonalność zapewnia wymianę danych w zakresie wystawiania wskazanych towarów na sprzedaż oraz pobierania ewentualnych zamówień. Istnieje możliwość dostosowania współpracy z innymi popularnymi sklepami internetowymi.

Ta funkcjonalność zapewnia sprawne zarządzanie bieżącymi zadaniami, gdzie od użytkownika systemu wymaga się konsekwencji w działaniu. Moduł pozwala na definiowanie zadań, przypisywanie ich konkretnym osobom odpowiedzialnym za wykonanie, oraz zapewnia bieżący nadzór nad wykonaniem. Opcja Historii zadania umożliwia śledzenie ewentualnych zmian w parametrach zadania. Z tym modułem każde zadanie zostanie wykonane w 100% poprawnie.

Moduł pozwala rejestrować operacje gotówkowe i bezgotówkowe. System obsługuje operacje gotówkowe (obsługa kasy) jak i bankowye (obsługa wyciągów bankowych), a także oferuje możliwość generowania wszystkich niezbędnych wydruków (KP, KW, Raport Kasowy czy Raport Bankowy). Można zdefiniować i obsługiwać dowolną liczbę kas i banków. Podczas rejestrowania dokumentów płatności możliwe jest ich późniejsze rozliczenie z należnościami lub zobowiązaniami oraz zadekretowanie na kontach księgowych.

Kontrahenci to odbiorcy, dostawcy, kooperanci, partnerzy, banki itp. Listę kontrahentów można dowolnie uzupełniać i grupować. Za pomocą dostępnych parametrów system umożliwia tworzenie dowolnych grup o określonych atrybutach, sortowanie i wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów, a także tworzenie relacji biznesowych czy planowanie kontaktów (CRM). Za pomocą funkcji rozliczeń kontrahentów system umożliwia kontrolę stanu finansów, rozliczanie należności jak i zobowiązań. Jest to dodatkowa opcja poza modułem finansowym. System oferuje również kontrolę nad dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi, co w dużej mierze usprawnia pracę sekretariatu, a także płynną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami.

Indeks jest podmiotem obrotu i może występować zarówno jako towar, materiał, wyrób, półfabrykat, usługa, ośrodek trwały czy wyposażenie. Każdy indeks może być przypisany do klasy produktów zdefiniowanej uprzednio przez użytkownika. System oferuje możliwość wprowadzania zamienników towarów, a także podpinania zdefiniowanych wcześniej cenników. Produkty w systemie mogą być wprowadzane jako komplety, składające się z odpowiednich składników. Na liście indeksów system oferuje również szczegółowy podgląd na partie danego towaru jak i ilości zarezerwowane. Za pomocą funkcji menu szybkiej sprzedaży istnieje możliwość przygotowania prostego menu wyboru z produktami dostępnymi z listy służące do szybkiej sprzedaży z wykorzystaniem np. ekranów dotykowych.

Obszar Księgowość w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży VAT, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz obsługę Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym obszarze możemy także generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. Dostępna obsługa rozliczania składek ZUS, informuje o naliczeniach związanych z podatkiem dochodowym oraz generuje miesięczne rozliczenie podatku dochodowego. System automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK

Obszar ten stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania finansami. Każdy zdefiniowany zapis księgowy można wprowadzać, a następnie przeglądać i sortować według dowolnych kryteriów. System oferuje również wgląd do wartości zapisów na poszczególnych kontach z opcją przeglądania czy raportowania. Funkcjonalność systemu pozwala na prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, porównanie transakcji, definiowanie wielu planów kont czy tworzenie raportów finansowych. Poza podstawowymi raportami finansowymi (Rachunek Zysków i Strat, Bilans) można zdefiniować i utworzyć dowolny raport wg określonych kryteriów. Funkcjonalność obszaru umożliwia definiowanie dekretów, które pozwalają na automatyczne tworzenie zapisów księgowych ze wskazanych obszarów.

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemu poprzez bezpośredni eksport danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadający ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu sBiznes, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg dostarczonego klucza przez Ministerstwo Finansów oraz są podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dla poszczególnych obszarów są tworzone indywidualne pliki JPK.


Struktura plików JPK zawiera poniższe grupy danych:

 • Faktury VAT
 • Księgi rachunkowe
 • Obrót magazynowy
 • Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
 • Wyciągi bankowe
 • Podatkowa księga KPiR (dotyczy firm rozliczających się wg podatkowej księgi przychodów i rozchodów)
 • Ewidencja przychodów (dotyczy firm rozliczających się wg ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)

Za pomocą dostępnych opcji importu w szybki sposób można zaimportować z innego systemu dane dotyczące JPK z zewnętrznego pliku.
Opcja "Eksportuj do pliku XML" służy do zapisu wybranej grupy dokumentów do zewnętrznego pliku XML celem dalszego podglądu czy analizy.


Możliwość współpracy z innymi systemami - Rozbudowana funkcjonalność sBiznes JPK pozwala na współpracę z innymi systemami, które nie wspierają obsługi JPK w własnym zakresie (aby poznać szczegóły zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych partnerów).

Moduł Personel ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. PERSONEL posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i zarządzania bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne obszary systemu. Moduł posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy. Wbudowane funkcjonalności ułatwiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują w sobie również funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS i e-Administracją.

Obszar Majątek służy do ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonanych na składnikach tego majątku. Podstawowymi funkcjami, które oferuje system są:

 • przechowywanie informacji o składnikach majątku trwałego,
 • dokonywanie operacji na składnikach majątku,
 • generowanie planów amortyzacji,
 • klasyfikowanie środków trwałych,
 • pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji i rozliczeniu
 • różnic inwentaryzacyjnych,
 • zarządzanie majątkiem czyli ewidencjonowanie wydań i zwrotów.

Narzędzie systemowe, które zapewnia bezpieczeństwo informacji, dzięki zdefiniowaniu profili użytkowników wraz z uprawnieniami do poszczególnych funkcji systemu oraz możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Funkcjonalność pozwala na zdefiniowanie niezbędnych słowników wykorzystywanych do pracy z programem, np. zdefiniowanie walut obcych (używanych we wszystkich raportach), które mogą być automatycznie wczytywane z Internetu. System w tym obszarze zapewnia możliwość ustawienia parametrów dotyczących działania poszczególnych modułów i funkcji, definiowania lub edytowania wydruków dokumentów systemowych. Użytkownik dodatkowo (jeżeli posiada odpowiednie uprawnienia) ma możliwość wglądu do historii operacji oraz łatwego wyszukiwania potrzebnych informacji.

Obszar zajmujący ważne miejsce w funkcjonalności całego systemu, w którym można zdefiniować i wygenerować praktycznie każdy raport. Raporty są edytowalne i istnieje możliwość ich eksportu do pliku różnych formatów, np.: Word, Excel czy PDF. System raportowania oszczędza cenny czas użytkowników, dzięki możliwości wglądu w gotowe do wykorzystania, zdefiniowane wcześniej raporty. Umożliwia dostęp do wszelkich danych znajdujących się w systemie.