Oprogramowanie HR - kadry, płace, ECP

Oprogramowanie ERP dla działu HR

Personel – Kadry, Płace, Ewidencja Czasu Pracy, ZUS, e-deklaracje, PPK, RODO

Moduł Personel ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie
wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę,
umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubez
pieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS.
PERSONEL posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i zarządza
nia bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być używane
przez inne obszary systemu. Moduł posiada domyślny predefiniowany
zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkow
ników w zależności od potrzeb firmy. Wbudowane funkcjonalności uła
twiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują w sobie również
funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb
księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń
z ZUS i e-Administracją.