Program księgowy i do zarządzania finansami

Program finansowo-księgowy

Program Księgowość – Księga przychodów i rozchodów, ryczałty, ewidencje, deklaracje, podatki

Obszar Księgowość w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży VAT, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz obsługę Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym obszarze możemy także generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. Dostępna obsługa rozliczania składek ZUS, informuje o naliczeniach związanych z podatkiem dochodowym oraz generuje miesięczne rozliczenie podatku dochodowego. System automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK.

Program Finansowo Księgowy – uzupełniaj księgi handlowe i dowody księgowe

Obszar ten stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania finansami.
Każdy zdefiniowany zapis księgowy można wprowadzać, a następnie
przeglądać
i sortować według dowolnych kryteriów. System oferuje
również wgląd
do wartości zapisów na poszczególnych kontach z opcją
przeglądania czy
raportowania. Poza podstawowymi raportami
finansowymi (Rachunek
Zysków i Strat, Bilans) można zdefiniować i
utworzyć dowolny raport wg.
określonych kryteriów. Funkcjonalność
obszaru umożliwia definiowanie
dekretów, które pozwalają na automatyczne
tworzenie zapisów księgowych
ze wskazanych obszarów.

Program do klasyfikacji środków trwałych i wyposażenia

Program księgowy – zarządzanie majątkiem

Środki trwałe, wyposażenie, narzędziownia
Obszar Majątek służy do ewidencji ilościowo – wartościowej składników
majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonanych
na składnikach tego majątku. Podstawowymi funkcjami, które oferuje
system są:
– przechowywanie informacji o składnikach majątku,
– dokonywanie operacji na składnikach majątku,
– generowanie planów amortyzacji,
– klasyfikowanie środków trwałych,
– inwentaryzacji i rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych,
– ewidencjonowanie wydań i zwrotów.

Oprogramowanie dla wypożyczalni

Zarządzanie procesem wypożyczenia majątku
Obszar do obsługi wypożyczalni bazuje na kartach majątku sBiznes i umoż
liwia obsługę wypożyczeń, rozliczania, generowania umów, protokołów
uszkodzeń oraz poboru kaucji. Dzięki współpracy z pozostałymi modułami
sBiznes, jest możliwa pełna obsługa procesu obsługi transakcji łącznie
z generowaniem dokumentów sprzedaży.

Zarządzaj  pojazdami w firmie

Ewidencja pojazdów, karty drogowe
Moduł służy do zarządzania pracą floty pojazdów, obsługi kart drogowych
oraz rozliczenia paliw. Ewidencja czasu pracy kierowców została dostosowa
na do najnowszych wymogów. Ewidencja pojazdów zapewnia kontrolę
nad terminami przeglądów technicznych, przydzielonym wyposażeniu
oraz obowiązkach serwisowych (np. wymiany oleju, serwis podzespołów
i inne…)

Program do zarządzania finansami w firmie

Rozliczenia z kasą i rozliczenia bankowe

Moduł pozwala rejestrować operacje gotówkowe i bezgotówkowe. System
obsługuje operacje gotówkowe (obsługa kasy) jak i bankowe (obsługa
wyciągów bankowych), a także oferuje możliwość generowania wszystkich
niezbędnych wydruków (KP, KW, Raport Kasowy czy Raport Bankowy).
Można zdefiniować i obsługiwać dowolną liczbę kas i banków. Podczas reje
strowania dokumentów płatności możliwe jest ich późniejsze rozliczenie
z należnościami lub zobowiązaniami oraz zadekretowanie na kontach księ
gowych.

Program księgowo-finansowy, rozliczaj transakcje i prowadź rachunki

Funkcjonalność systemu pozwala na prowadzenie rozrachunków z kontra
hentami, porównanie transakcji, definiowanie wielu planów kont czy two
rzenie raportów finansowych.

Prowadzenie dokumentacji elektronicznej dla księgowości – ERP dostosowany do potrzeb księgowości

JPK, e-deklaracje VAT i PIT – w sBiznes można generować deklaracje
VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektro
nicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. System automatycznie
generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK z możliwością
wczytywania cząstkowych plików i ich grupowania. Wczytane pliki
JPK_VAT mogą zasilać ewidencję VAT.

sprawozdania KRS – w module e-Sprawozdania można przygotować,
zweryfikować, oraz podpisać sprawozdanie finansowe, a następnie
wysłać bezpośrednio do KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Istnieje
również możliwość przygotowania pliku *.xml do wysłania poprzez portal
e-KRS. e-Sprawozdania w sBiznes są zgodne ze schematami logicznymi
opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

e-ZLA – z sBiznes obsługa „elektronicznych zwolnień lekarskich” jest
bardzo prosta, polega na imporcie dokumentów XML. Zwolnienia lekar
skie pracownika lub grupy pracowników można zaimportować z pliku
wygenerowanego w portalu e-ZUS. Funkcjonalność e-ZLA w sBiznes
obsługuje import w formacie xml oraz zip (jako pakiet danych do
importu).

System do księgowania i rozliczeń dla firmy

Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży, faktury i paragony
Moduł umożliwia generowanie wszelkich dokumentów sprzedaży
wraz z raportowaniem wyników. W prosty sposób można utworzyć
również faktury walutowe, obcojęzyczne, korekty, duplikaty i inne nie
zbędne dokumenty. Wykorzystanie technologii „Przeciągnij i Upuść”
pozwala w łatwy sposób przenosić pozycje pomiędzy wybranymi doku
mentami. Można m.in. stworzyć fakturę z wybranych paragonów. Przy
generowaniu dokumentu sprzedaży jest do dyspozycji kalkulator
pomocny przy wyliczaniu marży lub zysku dla danej pozycji.

Zakupy – Dokumenty zakupu, towary i koszty
Podobnie jak dokumenty sprzedaży tworzone są faktury zakupowe, w tym
również w walutach obcych. W parametrach określane są maski i powią
zania pomiędzy dokumentami. Można automatycznie wygenerować
fakturę np. z zamówień do dostawców. Funkcjonalność systemu pozwala
na pełne rozliczanie towarów złożonych (funkcjonalność ta może być przy
datna przy rozliczaniu produkcji), jak i na przypisanie każdego dokumentu
zakupu do Rejestru Sekretariatu (pisma przychodzące).

Magazyny – Dokumenty magazynowe, przychody i rozchody
Dokumenty mogą być generowane automatycznie lub ręcznie w powią
zaniu z innymi dokumentami. Można definiować dowolny rodzaj doku
mentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty
magazynowe automatycznie aktualizują stany towarów, wyrobów lub ma
teriałów. Partie towarów na magazynach tworzone są na podstawie
ceny zakupu, a obsługa magazynu odbywa się metodą FIFO. W prosty
sposób można wykonać inwentaryzację stanów na magazynach.

Program do księgowości i zarządzania zamówieniami w sklepie internetowym

Zamówienia – Obsługa zamówień i ofert
Obszar funkcjonalny przeznaczony do tworzenia zamówień. Wspiera procesy
związane z generowaniem zamówień zarówno dla odbiorców jak i dostawców.
Możliwa jest weryfikacja dostępności towarów dla danego zamówienia
oraz można wstępnie rezerwować towary pod realizację zamówienia. Funkcjo
nalność systemu pozwala na zdefiniowanie typów dokumentów zamówień,
określenia rodzaju dokumentu, ustalenia maski do dokumentów, określenie
czy wymagana jest rezerwacja oraz przypisywanie wcześniej zdefiniowanych
wydruków. System umożliwia eksportowanie dokumentów do pliku różnych
formatów np.: PDF, Word, Excel, TXT, HTML. Na podstawie zamówienia istnieje
także możliwość generowania dokumentów magazynowych na potrzeby ma
teriałowe.
Ofertowanie to często kluczowy etap w procesie sprzedaży. Ta część systemu
pozwala na tworzenie ofert dla odbiorców. Program sBiznes w pełni wspiera
ten etap przez możliwość przygotowania oferty z możliwością dokładnego
opisania specyfiki oferowanego asortymentu. Istnieje możliwość określenia
zysku dla pozycji z oferty.

Transakcje – Rezerwacje, rachunki otwarte
Moduł Transakcje służy do zarządzania obiektami zamkniętymi takimi jak:
obiekty sportowe, bary czy restauracje. Oferuje wiele konfigurowalnych funkcji,
co przekłada się na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Zapewnia kom
pleksowe rozwiązania związane z całym procesem obsługi transakcji począw
szy od wyboru taryf wejściowych, wyboru szafek, kontroli obłożenia miejsc
na danym obiekcie, a skończywszy na obsłudze wyjścia z rozliczeniem transak
cji. Moduł oferuję również obsługę kart klientów jak i zarządzanie zmianami
pracowników, a także rozliczaniem ich czasu pracy. System współpracuje z dru
karkami fiskalnymi, wagami i czytnikami kreskowymi. Do każdej z wymienio
nej funkcjonalności możemy stosować raporty wydruków czy zestawienia.

Sklep www – Współpraca ze sklepem internetowym
Moduł Sklep zapewnia współpracę ze sklepem internetowym. Jako podstawo
wa platforma wykorzystywana jest platforma Shoper®. Funkcjonalność zapew
nia wymianę danych w zakresie wystawiania wskazanych towarów na sprzedaż
oraz pobierania ewentualnych zamówień. Istnieje możliwość dostosowania
współpracy z innymi popularnymi sklepami internetowymi.

Zarządzaj kontaktem z klientem – ERP dla zadań księgowych i zobowiązań finansowych

Kontrahenci – Odbiorcy i dostawcy
Kontrahenci to odbiorcy, dostawcy, kooperanci, partnerzy, banki itp. Listę
kontrahentów można dowolnie uzupełniać i grupować. Za pomocą
dostępnych parametrów system umożliwia tworzenie dowolnych grup
o określonych atrybutach, sortowanie i wyszukiwanie wg dowolnych
kryteriów. Za pomocą funkcji rozliczeń kontrahentów, system umożliwia
kontrolę stanu finansów, rozliczanie należności, jak i zobowiązań.

CRM – relacje biznesowe, sekretariat
Funkcjonalność umożliwia tworzenie relacji biznesowych czy planowa
nie kontaktów (CRM). System oferuje również kontrolę nad dokumen
tami przychodzącymi i wychodzącymi, a to w dużej mierze usprawnia
pracę sekretariatu oraz płynną wymianę dokumentów pomiędzy użyt
kownikami.

CRM
Dziennik zadań – Ewidencja zadań bieżących
Ta funkcjonalność zapewnia sprawne zarządzanie bieżącymi zadania
mi, gdzie od użytkownika systemu wymaga się konsekwencji w dzia
łaniu. Moduł pozwala na definiowanie zadań, przypisywanie ich kon
kretnym osobom odpowiedzialnym za wykonanie, oraz zapewnia
bieżący nadzór nad wykonaniem. Opcja „Historii zadania” umożliwia
śledzenie ewentualnych zmian w parametrach zadania. Z tym modu
łem każde zadanie zostanie wykonane w 100% poprawnie.
Moduł dostępny również w formie dziennika tabelarycznego (układ
arkusza xls), posiadający możliwość definicji pól słownikowych,
etapów i statusów oraz przystosowany do pracy na stanowiskach
roboczych (magazyny i pakownie) w formie terminalowej na urządzenia
POS z dotykowym ekranem.