Magazyny i zarządzanie zasobami

Zamówienia, Oferty, Obsługa Magazynów, Operacje cykliczne

Magazyny – Dokumenty magazynowe, przychody i rozchody
Dokumenty mogą być generowane automatycznie lub ręcznie w powią
zaniu z innymi dokumentami. Można definiować dowolny rodzaj doku
mentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty
magazynowe automatycznie aktualizują stany towarów, wyrobów lub ma
teriałów. Partie towarów na magazynach tworzone są na podstawie
ceny zakupu, a obsługa magazynu odbywa się metodą FIFO. W prosty
sposób można wykonać inwentaryzację stanów na magazynach.

Zamówienia – Obsługa zamówień i ofert
Obszar funkcjonalny przeznaczony do tworzenia zamówień. Wspiera procesy
związane z generowaniem zamówień zarówno dla odbiorców jak i dostawców.
Możliwa jest weryfikacja dostępności towarów dla danego zamówienia
oraz można wstępnie rezerwować towary pod realizację zamówienia. Funkcjo
nalność systemu pozwala na zdefiniowanie typów dokumentów zamówień,
określenia rodzaju dokumentu, ustalenia maski do dokumentów, określenie
czy wymagana jest rezerwacja oraz przypisywanie wcześniej zdefiniowanych
wydruków. System umożliwia eksportowanie dokumentów do pliku różnych
formatów np.: PDF, Word, Excel, TXT, HTML. Na podstawie zamówienia istnieje
także możliwość generowania dokumentów magazynowych na potrzeby ma
teriałowe.
Ofertowanie to często kluczowy etap w procesie sprzedaży. Ta część systemu
pozwala na tworzenie ofert dla odbiorców. Program sBiznes w pełni wspiera
ten etap przez możliwość przygotowania oferty z możliwością dokładnego
opisania specyfiki oferowanego asortymentu. Istnieje możliwość określenia
zysku dla pozycji z oferty.