Realizacja procesów

 

Realizacja procesów

Realizacje procesów można rozumieć jako zbiór czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie w trakcie jego bieżącego funkcjonowania. Dzięki tym procesom przedsiębiorstwa osiągają swoje cele. Każdy proces biznesowy rozpoczyna się od decyzji. Sprawna realizacja procesów wewnętrznych przekłada się na wydajne funkcjonowanie firmy czy instytucji. Odpowiednio dobrany system informatyczny ERP może zapewnić sprawną obsługę zarówno procesów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Przyjęcie i wdrożenie systemów ERP jest kwestią kluczową w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Systemy sBiznes jest w stanie zautomatyzować kluczowe funkcje, takie jak przetwarzanie zamówień, produkcja, finanse i kadry(HR) uwalniając pracowników od konieczności skupiania się na ważniejszych zadaniach.

 

RODO

,,RODO”, zwane także „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”, to Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Chociaż przetwarzanie danych osobowych zawsze wygląda inaczej – w zależności od specyfiki branży lub wielkości przedsiębiorstwa – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ma zastosowanie do wszystkich firm gromadzących i przetwarzających dane klientów (zarówno obecnych, jak i potencjalnych), kontrahentów i pracowników.

Program sBiznes spełnia wszystkie wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz umożliwia stosowanie odpowiednich procedur wewnątrz firmy. W obszarze HR kadry i płace znajduje się funkcjonalność umożliwiająca realizację wymagań RODO w firmie.

 

RCP

Rejestracja czasu pracy (RCP) służą do śledzenia i monitorowania pracowników, kiedy rozpoczynają i kończą pracę. System rejestracji czasu pracy umożliwia pracodawcy monitorowanie godzin pracy pracowników w tym obecności, spóźnień, zwolnień pracownika, czasu spędzonego na przerwach i nieobecności w pracy.

System sBiznes umożliwia wprowadzanie i importowanie z pliku informacji o godzinach wejścia i wyjścia pracownika z firmy. Zarejestrowane dane to informacje o rzeczywistym czasie pracy pracownika, zapisane na osobnym arkuszu. Moduł #moduły wraz z Ewidencją Czasu Pracy umożliwia import dowolnego Rejestru Czasu Pracy z przygotowanych wcześniej arkuszy. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu Personel.

 

Realizacja procesów