Wsparcie techniczne programu finansowo księgowego

Program finansowo-księgowy (FK) sprawdza się jako doskonałe narzędzie do zarządzania finansami. Jest intuicyjny oraz prosty w obsłudze a jednocześnie nowoczesny technologicznie oraz innowacyjny.

Oprócz podstawowych raportów finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, CIT) można definiować i tworzyć dowolne raporty według własnych kryteriów. Funkcjonalność programu umożliwia definiowanie dekretów, które umożliwiają automatyczne tworzenie zapisów księgowych praktycznie z każdego obszaru biznesu.

Funkcje systemu ERP umożliwiają prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, porównywanie transakcji, definiowanie wielu planów kont, prowadzenie rozliczeń walutowych oraz sporządzanie dowolnych raportów finansowych. To tylko nieliczne przykłady bogatej i szerokiej funkcjonalności nowoczesnego systemu ERP.

Program posiada obsługę wydruków systemowych oraz raportów definiowanych. Dodatkowe opisy powiązane z programem finansowym na: Opisy uzupełniające. Opisy programów powiązanych z modułem FK: JPK_V7, e-Sprawozdania do KRS i KAS, Funkcje do Excela. Zachęcamy również do zapisów na Newsletter aby otrzymywać aktualne informacje o programie oraz zmianach przepisów.

 

SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU

 

Finanse-Księgowość (Księga Handlowa)

Dowody księgowe: Możliwość wprowadzania ręcznego wszelkich zapisów księgowych. Zapisy automatycznie można zdefiniować w dekretach z modułów Sprzedaży, Zakupu, Magazynów, Personelu oraz Banku i Kasy. Każda transakcja może być jako robocza, zatwierdzona i zaksięgowana.

 

Lista zapisów księgowych: Możliwość przeglądania wszystkich zapisów księgowych. Dostępne dane możemy sortować oraz filtrować wg dostępnych kryteriów.

 

Obroty i salda: W tym miejscu jest wgląd do wartości zapisów na poszczególnych kontach. Raport w tym miejscu podsumowuje wszystkie zapisy księgowe.

 

Obsługa Rozrachunków: System pozwala prowadzić ręczne oraz automatyczne rozrachunki z kontrahentami. Można porównać transakcje.

 

Plan kont: Można zdefiniować konta firmy i ustalić ich hierarchię, jak również zdefiniować kilka planów kont np. Plan kont podstawowy i pomocniczy lub budżetowy. W tym miejscu możliwa jest definicja również skorowidzów, które następnie można podpinać do planu kont.

 

Podstawowe raporty finansowe:

Rachunek zysków i strat: Sprawozdanie to przedstawia przychody i wydatki w sposób stosowany w księgowości. Jak każde inne sprawozdanie, także Rachunek zysków i strat można wykorzystać do porównania danych finansowych w poszczególnych okresach rozrachunkowych.

 

Bilans: Sprawozdanie to przedstawia aktywa trwałe i zobowiązania w sposób typowy dla księgowości.

 

Raporty porównawcze: Wszystkie wyżej wymienione raporty można przedstawić w układzie porównawczym (miesięcznym, kwartalnym, rocznym lub innym). Dodatkowo w systemie jest możliwość zdefiniowania i utworzenia dowolnego raportu wg określonych kryteriów.

 

Definicje dekretów: W tym miejscu można definiować dekrety, które pozwolą nam na automatyczne tworzenie zapisów księgowych podczas zatwierdzania dokumentów we wszystkich obszarach pracy systemu.

 

Definicje obiektów księgowych: Ta opcja pozwala na zdefiniowanie folderów księgowych, typów dokumentów i dzienników księgowych oraz określić zakresy dla struktury wiekowej.

 

FINANSE – KSIĘGOWOŚĆ

Moduł Finanse-Księgowość umożliwia prowadzenie księgowań i rozliczeń finansowych.

Rys. 1 Menu główne Finanse-Księgowość

 

Dowody Księgowe

Lista dowodów księgowych

Okno dowodów księgowych przedstawiające nagłówki dekretów i ich pozycję księgowe posegregowane według odpowiednich grup, tj. Sprzedaż, Zakupy itp.

Rys. 2 Okno dowodów księgowych

Dodawanie dowodów księgowych

System umożliwia ręczne wprowadzanie dowodów księgowych z pominięciem opcji pobrania dekretów z ‘Ewidencji sprzedaży’ czy ‘Ewidencji zakupów’.

Rys. 3 Funkcja ręcznego dodawania dekretu księgowego

 

Rys. 4 Okno nagłówka nowego dowodu księgowego

 

Rys. 5 Okno pozycji nowego dowodu księgowego

 

Przy zapisach księgowych w dolnej części ekranu wpisuje się odpowiednio: konto strony „WN”, konto strony „MA” a następnie kwotę oraz dane dodatkowe (identyfikator, daty, itd.). System umożliwia zarówno księgowanie obustronne jak i jednostronne. Przy kontach bilansowych suma zapisów po stronie WN i MA musi się być taka sama. System umożliwia również pobieranie dowodów księgowych w sposób automatyczny. Można tego dokonać poprzez opcję ‘Pobierz dekrety’.

Dodawanie dowodów księgowych

Rys. 6 Funkcja automatycznego pobierania dowodów księgowych

 

Po wyborze opcji ‘Pobierz dekrety’ należy wskazać konkretny okres i zaznaczyć dla których obiektów mają być automatycznie pobierane dowody księgowe.

Rys. 7 Opcje dla pobierania automatycznego dekretów księgowych

 

Informacja o dokumentach roboczych lub niezaksięgowanych

Za pomocą opcji  znajdującej się w górnej części okna dokonujemy wywołania formularza z informacją o dokumentach roboczych lub niezaksięgowanych z podanego okresu.

Rys. 8 Informacja o roboczych lub niezaksięgowanych dokumentach

 

Przenumerowanie dowodów księgowych

Kolejną dostępną opcją jest przenumerowanie dowodów i odbudowa symboli dokumentów. Opcja ta dostępna jest przy przenumerowywaniu dowodów księgowych albo w obrębie dziennika, albo w całej księdze począwszy od zadanej daty.

Rys. 9 Przenumerowanie symboli dowodów księgowych

 

Rys. 10 Wybór opcji podczas przenumerowania

 

Stornowanie dowodów księgowych

Za pomocą opcji ‘Storno’ można dany dowód księgowy wystornować.

Rys. 11 Opcja storna dowodu księgowego

 

Generowanie Bilansu Otwarcia

Przygotowanie systemu do pracy w nowym roku obrotowym należy rozpocząć od zdefiniowana nowego planu kont na dany okres poprzez skopiowanie bieżącego planu i dokonania ewentualnych modyfikacji, tj. zmiana jego nazwy jak i okresu z zaznaczeniem opcji czy nowo utworzony plan kont będzie planem podstawowym.

Kolejnym krokiem jest przystąpienie do skopiowania definicji dekretów. Kopiowanie wykonujemy pomiędzy istniejącymi planami kont. Funkcja ta dostępna jest w: Finanse-Księgowość / Definicje dekretów – „Kopiuj dekretację z innego planu kont”.

Po wykonaniu powyższych czynności system FK jest gotowy do pracy na przełomie roku.

 

Bilans otwarcia (BO) można wygenerować po zakończeniu zapisów w poprzednim okresie. Jest to operacja powtarzalna, tak więc po sprawdzeniu zapisów BO i stwierdzeniu błędów można usunąć dokument BO i po zmianie zapisów w poprzednim roku ponownie wygenerować ten dokument.

Po wykonaniu powyższych czynność system FK jest gotowy do pracy zarówno w bieżącym jak i innych okresie, np. na przełomie roku.

 

Wszelkie przeksięgowania, w tym te zamykające prace w poprzednim okresie   można wykonać korzystając z automatów księgowych lub wykonać to ręcznie.

Pełny opis funkcjonalności 📝 dostępny w pliku pdf

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk