Personel (HR)

Moduł Personel (HR) czyli Kadry, Płace i Ewidencja Czasu Pracy (ECP) ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie wynagrodzeń dla różnych metod wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS.

Program kadrowo płacowy posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i zarządzania bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być wykorzystywane przez inne obszary systemu. Moduł posiada domyślny, predefiniowany zestaw danych kadrowych, który może być uzupełniany przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy.

Wbudowane funkcjonalności ułatwiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują w sobie również funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS i e-Administracją.

Program posiada obsługę wydruków systemowych oraz raportów definiowanych. Opis administracji programu kadrowo płacowego na: Parametry sBiznes: Administracja. Opisy programów powiązanych z modułem HR: PPK, Pracownik e-mail. Zachęcamy również do zapisów na Newsletter aby otrzymywać aktualne informacje o programie oraz zmianach przepisów.

 

SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU

 

Personel (lista pracowników)

Lista pracowników: Zbiór wprowadzonych pracowników, których można sortować i wyszukiwać wg dowolnych kryteriów. W tym miejscu wprowadzane są wszystkie podstawowe informacje związane z konkretnym pracownikiem i są to dane personalne, dane ewidencyjne, lista umów o pracę, a także lista umów cywilnoprawnych. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzania sald urlopów, parametrów i składników wypłat czy też deklaracji ZUS – ZUA.

 

Umowy cywilno-prawne: Okno z listą umów cywilno-prawnych z możliwością ich filtrowania według różnych kryteriów jak i rozliczania.

 

Ewidencja czasu pracy: Ta opcja służy do prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy oraz absencji wszystkich pracowników.

 

Lista wypłat wynagrodzeń: Tworzenie listy wynagrodzeń dla określonych grup pracowniczych z możliwością podglądu szczegółów składek co do każdego z pracowników.

 

Lista zasiłków i przerw RSA: W tym miejscu istnieje możliwość wprowadzania tak zasiłków jak i przerw w pracy dla poszczególnych pracowników danej firmy.

 

Lista deklaracji ZUS: W tej opcji istnieje możliwość tworzenia i generowania danych do programu Płatnik.

 

Kartoteka podatkowa: Dla każdego pracownika można utworzyć kartotekę podatkową.

 

Deklaracje PIT: Dla pracowników można utworzyć, wydrukować oraz wygenerować do przesłania elektronicznego deklarację podatkową.

 

Definicje personelu: W tym miejscu możliwe jest definiowanie wszystkich podstawowych danych dotyczących prawidłowego funkcjonowania modułu Personel. W skład tego wchodzą takie dane jak składniki wynagrodzeń, komórki organizacyjne, grupy pracowników, rodzaje list płac czy też np. kalendarze pracy jak i odpowiednie kody czasu pracy.

 

PERSONEL (PRACOWNICY I WYPŁATY)

 

Listy pracowników

Moduł Personel umożliwia prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń pracowników.

Rys. 1 Okno z listą pracowników

 

Dodanie nowego pracownika można wykonać za pomocą opcji ‘Dodaj’ znajdującej się w górnym menu systemu, poprzez opcję dostępną pod prawym klawiszem myszki lub klawiszem „Insert”.

Rys. 2 Opcje dostępne pod prawym klawiszem myszki

 

Poniższe okno służy do wprowadzania podstawowych i niezbędnych danych dotyczących danego pracownika. Poza danymi personalnymi wprowadza się również inne dane kadrowe i płacowe.

Rys. 3 Okno edycji lub dodawania nowego pracownika (przykład wypełnienia)

 

Dana dla pracownika: „Staż odliczany od umów o pracę”, np. urlopy bezpłatne, których nie ma w grafiku.

 

Za pomocą poniższych opcji dla każdego pracownika z osobna można przypisywać dane dodatkowe w zależności od potrzeb.

 

Dostępne opcje wydruków dla wybranych osób można wykorzystywać dla potrzeb działu HR ustawiając dodatkowe parametry w zależności od wydruku.

Rys. 4 Okno dostępnych wydruków (aktualizowane w kolejnych wersjach)

 

Rys. 5 Okno z przykładem dodatkowych parametrów do wybranego wydruku

 

Dane personalne

Rys. 6 Zakładka dane personalne pracownika (przykład)

 

Dane ewidencyjne

W danych ewidencyjnych oprócz podstawowych danych wprowadzać można dane dotyczące badań lekarskich, szkoleń czy uprawnień danej osoby.

Rys. 7 Zakładka dane ewidencyjne pracownika z przykładem wypełnienia

 

Rys. 8 Edycja badania lekarskiego

 

Rys. 9 Edycja szkolenia z przykładowym wypełnieniem oraz obraz działań (prawy przycisk myszki)

 

 

Umowy o pracę

Zakładka ‘Umowy o pracę’ informuje o wszystkich umowach danego pracownika w poszczególnych okresach z informacją o rodzajach umowy jak i ich stawek.

Rys. 10 Zakładka umowy o pracę pracownika

 

Okno edycji umowy o pracę zawiera takie dane jak:

 

🔹 symbol umowy

🔹 rodzaj umowy (na czas określony, nieokreślony, okres próbny, nauka zawodu)

🔹 data zawarcia umowy jak i data rozpoczęcia pracy

🔹 miejsce pracy

🔹 typ stawki (miesięczna lub godzinowa)

🔹 stanowisko

🔹 stawka

🔹 etat pracy

🔹 norma dobowa jak i tygodniowa czasu pracy

🔹 okres rozliczeniowy

Rys. 11 Edycja umowy o pracę pracownika

 

Dokładne wypełnienie pól Umowy dla pracownika jest warunkiem prawidłowych wyliczeń wynagrodzenia. Wszystkie pola należy zweryfikować po wszelkich zmianach i uzupełnieniach. Program sygnalizuje nieprawidłowości w polach weryfikowanych

Pełny opis funkcjonalności 📝 dostępny w pliku pdf

Wdrożenie, szkolenia oraz prezentacje programu odbywają się zdalnie. Dzięki temu w dogodny sposób możemy dostosować czas do Państwa potrzeb.

pobierz

HELP DESK

Reakcja w kilka minut

Zamów rozszerzenie usługi o HELP DESK. Dzięki temu zyskasz dostęp do pomocy o każdej porze.

Szczegóły
help desk